Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Parkingi pod lupą UOKiK

Operator parkingów APCOA Parking Polska, który działa przy szpitalach, biurowcach, hotelach i centrach handlowych na terenie całego kraju, został ukarany karą ponad 820 tys. złotych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK otrzymywał wiele skarg dotyczących praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwo, takich jak ograniczenie sposobów składania reklamacji, groźby poniesienia kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych oraz wydłużanie czasu odpowiedzi na reklamacje.

Konkretnie, APCOA Parking Polska ograniczał konsumentom sposoby składania reklamacji, dopuszczając tylko dwa rodzaje zgłoszeń: poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby. Tymczasem powinna ona uwzględniać także składanie reklamacji w innej formie, np. mailowo czy osobiście. Ponadto, firma informowała, że czas na rozpatrzenie reklamacji może przekroczyć 30 dni. Jest to sprzeczne z ustawą o prawach konsumenta, która wskazuje, że nie jest możliwe samodzielne wydłużanie czasu odpowiedzi na reklamację. Do 1 stycznia 2023 r., jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, reklamacja była uznana. Nowe przepisy, związane z implementacją dyrektywy Omnibus, skróciły ten czas do 14 dni.

Niektórzy konsumenci, którzy złożyli reklamację na „wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej” za korzystanie z parkingów APCOA, zostali poinformowani, że jeśli nie zapłacą określonej kwoty, będą musieli ponieść koszty windykacyjne i egzekucyjne. Twierdzenie spółki brzmiało kategorycznie i sugerowało nieuchronność tych zdarzeń. Takie przekazywanie informacji miało na celu wywołanie nieuzasadnionej obawy i mogło wpłynąć na decyzję konsumenta dotyczącą uiszczenia żądanej przez firmę opłaty. Tymczasem APCOA musiałaby najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a dopiero w dalszej kolejności – do organu egzekucyjnego, np. komornika. Co więcej, na każdym z tych etapów konsumenci mogli zostać zwolnieni z ponoszenia dodatkowych kosztów.

Prezes UOKiK podkreślał, że procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów, a to oni, a nie przedsiębiorstwo, powinni mie mieć możliwość wyboru preferowanego sposobu składania reklamacji. Informacje przekazywane przez spółkę powinny być prawdziwe i kompleksowe, aby konsumenci mogli podjąć decyzję dotyczącą zasadności dalszego dochodzenia swoich praw lub obrony przed sądem.

Po uprawomocnieniu decyzji, APCOA Parking Polska będzie musiała zapłacić karę ponad 820 tys. złotych i poinformować konsumentów o decyzji Prezesa UOKiK, którzy będą mogli dochodzić swoich praw w sądzie.

UOKiK prowadzi również działania wobec innych zarządców parkingów, takich jak ATPark z Jaworza i Europark z Warszawy, którzy również ograniczają sposoby składania reklamacji oraz przekazują informacje o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w związku z nieuiszczeniem żądanych opłat.